Geniet vanuit de Huiskamer!

JOUW WINKELWAGEN


Prijs
QTY

TOTAAL

€0,00 Update winkelwagen

Prijs inclusief btw

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan De Online Proeverij, handelsnaam van RPH ENTERPRISE, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer  78218446 gevestigd te Venray, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen en te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

Artikel 2: Aanbod en levering

Het aanbod van De Online Proeverij is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn niet altijd waarheidsgetrouw. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is RPH ENTERPRISE in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.  

Artikel 3: Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website zijn de prijzen die De Online Proeverij hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4: Betaling

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Indien is overeengekomen dat betaling op van het bovenstaande afwijkende wijze na verzending van een factuur plaatsvindt  en binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan heeft De Online Proeverij het recht het factuurbedrag per aanmaning te verhogen met administratiekosten ter hoogte van € 25,00 en is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

Artikel 5: Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De terug gestuurde producten dienen in de originele verpakking te zitten en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt danwel indien voor De Online Proeverij aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door de ondernemer zijn geproduceerd op specifiek verzoek van en volgens de wensen van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal De Online Proeverij dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. De Online Proeverij zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden.  

Artikel 6: Gegevensbeheer

De Online Proeverij zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. De Online Proeverij conformeer zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.

Artikel 7: Overmacht

De Online Proeverij is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen tengevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag De Online Proeverij haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

De Online Proeverij is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval De Online Proeverij aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van De Online Proeverij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van De Online Proeverij beperkt tot het aankoopbedrag.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De Online Proeverij blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens De Online Proeverij, waaronder begrepen wettelijke rente en incassokosten. De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan De Online Proeverij danwel een door haar aan te wijzen derde om, in geval zij van haar eigendomsrecht gebruik wenst te maken, alle plaatsen te betreden waar de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen liggen opgeslagen en deze producten vervolgens mee te nemen. 

Artikel 10: Leeftijdsgrens

Wanneer je de Website bezoekt moet je eerst je leeftijd  (de zogenaamde agecheck), alvorens je op de Website wordt toegelaten. Indien je bij ons een bestelling doet via de Webshop, dan dien je eerst een account aan te maken met een email adres, geboortedatum en wachtwoord, waarmee je voortaan eenvoudig kunt inloggen. Bij het ophalen van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen. 

Artikel 11: Voorrang algemene voorwaarden De Online Proeverij

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van De Online Proeverij dan zullen de algemene voorwaarden van De Online Proeeverij steeds voorgaan.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg locatie Roermond.